Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening, gevestigd aan Bosplantsoen 47 9354BC Zevenhuizen (gn), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.trijntjeklok.nl
Bosplantsoen 47 9354BC Zevenhuizen (gn)
06-31517458


Trijntje Klok is de Functionaris Gegevensbescherming van Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening zij is te bereiken via info@trijntjeklok.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@trijntjeklok.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening werkt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen van gegevens om besluiten te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 5 jaren

Delen van persoonsgegevens met derden
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. In de praktijk betekent dit dat er nooit (persoons)gegevens aan derden verstrekt worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een
cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij
gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te
stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van
uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@trijntjeklok.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Trijntje Klok Pastorale Hulpverlening neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@trijntjeklok.nl